சுகந்த வாசனை Volume 2

Eva. S.L. Edward Raj

Listen to “சுகந்த வாசனை பாகம் – 2” now @ https://www.youtube.com/playlist?list=PL5JsnqVM9Vd7TNVJY2ggOmboPkhrSzdlF


கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்திரிப்பேன்; அவர் துதி எப்போதும் என் வாயிலிருக்கும்.
சங்கீதம் 34:1

To purchase “சுகந்த வாசனை பாகம் – 2” ACD or MP3 Pen /USB Drive, Contact +91-99410 08910 (Parigari Ministries).

ACD “சுகந்த வாசனை பாகம் – 2” is available for lending. Details on receiving this ACD is found @ https://cmedialending.in/example-to-take-an-audio-made-in-india/. Check availability of this ACD @ https://cmedialending.in/audios/.

Audio catalog is available @ https://cmedialending.in/audios/