விழித்தெழு விசுவாசியே நீ | Vizhithelu Visuvaasiyae Nee |

Eva. One Day Moses

Listen to “விழித்தெழு விசுவாசியே நீ” @ https://www.youtube.com/playlist?list=PL5JsnqVM9Vd5h_OmLhu5qIFJhGycKSgBj

Awake, awake; put on thy strength, O Zion; put on thy beautiful garments, O Jerusalem, the holy city: for henceforth there shall no more come into thee the uncircumcised and the unclean. Isaiah 52:1

Lyrics

விழித்தெழு விசுவாசியே நீ

விழித்துக் கண்களை ஏறிட்டுப் பார்

எழுந்து கட்டுவோம் வாருங்கள்

இன்றே எழுந்து கட்டிட வா

எருசலேமின் அலங்கத்தைப் பார்

தெருக்களின் அலங்கோலத்தைப் பார்

நொறுங்கி ஜெபித்து விரும்பி நீயும் வா

விரும்பி அலங்கத்தை கட்டிட வா – விழி

பாவத்தை வெறுக்கும் மனிதர் தேவை

ஆவியின் நிரப்புதல் பெற்றேர் தேவை

பாவியின் சாவை கூவி உரைக்கும்

ஆவி பெற்ற பரிசுத்தர் தேவை – விழி

அர்ப்பணம் தூயனே என்னை அளித்தேன்

அற்பனே ஆயினும் ஏற்றுக் கொள்ளும்

அறுவடை பணியை கருத்துடன் செய்ய

தருகிறேன் என்னை ஏற்றுக் கொள்ளும் – விழி

Listen to the entire album by One Day Moses @ https://www.youtube.com/playlist?list=PL5JsnqVM9Vd4qDegJdrB7hthbXCWBfS-q

Audio catalog is available @ https://cmedialending.in/audios/

Listen to Comforter Radio. This is an initiative of Jesus Redeems Ministries to comfort the weary and revive the thirsty. Download Comforter Radio App today! 
Listen to CBN Radio App that provides12 unique Christian radio stations in one app! This provides the best variety in Christian music! Download for Apple, Android or Amazon Alexa.