பாவி நான் கிருபை காட்டும் – FMPB

And the tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, ‘God, be merciful to me a sinner!’ Luke 18:13

ஆயக்காரன் தூரத்திலே நின்று, தன் கண்களையும் வானத்துக்கு ஏறெடுக்கத் துணியாமல், தன் மார்பிலே அடித்துக்கொண்டு: தேவனே! பாவியாகிய என்மேல் கிருபையாயிரும் என்றான். லூக்கா 18:13

Listen to “Paavi Naan Kirubai Kaattum (பாவி நான் கிருபை காட்டும்)” @ https://www.youtube.com/playlist?list=PL5JsnqVM9Vd7-0YyyLPhOw69AF-_emkKX

Original MP3 CD volumes of “செயல் வீரர் கீதங்கள்” are available for lending via  WhatsApp/SMS (99622-81426) or email (cmedialending@gmail.com). Details available @ https://cmedialending.in/example-to-take-an-audio-made-in-india/