லேவி 3

Pastor John Jebaraj

Listen to “லேவி 3” @ https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nz46mNXU3NlO8ZLoFo-FktuW-aWA81q_c

நம்மிடத்தில் அன்புகூர்ந்து தமது இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களற நம்மைக் கழுவி, தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாக்கின அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் என்றென்றைக்கும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆமென். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:6

ACD “லேவி 3” is available for lending. Details on receiving this ACD is found @ https://cmedialending.in/example-to-take-an-audio-made-in-india/.

Audio catalog is available @ https://cmedialending.in/audios/