என் கூடவே இரும்

by Eva.Sis.REFI REKHA


நீங்கள் பண ஆசையில்லாதவர்களாய் நடந்து, உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதுமென்று எண்ணுங்கள்; நான் உன்னைவிட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறாரே. எபிரெயர் 13:5

Let your conduct be without covetousness; be content with such things as you have. For He Himself has said, “I will never leave you nor forsake you.” Hebrews 13:5

Listen to “Yen Koodave Irum | என் கூடவே இரும்” @ https://www.youtube.com/playlist?list=PL5JsnqVM9Vd5NGiiBEEqJCJhhJ6z3WXm7

Audio catalog is available @ https://cmedialending.in/audios/