സന്തോഷത്തിന്റെ രഹസ്യം

by ബില്ലി ഗ്രഹാം

നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുസ്തകം SMS വഴിയോ (99622-81426) ഇമെയിൽ വഴിയോ (cmedialending@gmail.com) അഭ്യർത്ഥിക്കാം.

ഈ പുസ്തകം എങ്ങനെ ലഭിക്കും എന്നറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

“അക്രമങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവരുടെ പാപങ്ങൾ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; കർത്താവ് പാപം ചുമത്താത്ത മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ.” റോമർ 4:7,8

ലഭ്യമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ ലിസ്‌റ്റിംഗ് @ ബുക്‌സ് കാറ്റലോഗ്