அன்பின் புரட்சி

by ஜாய்ஸ் மேயர்

எஸ்எம்எஸ் (99622-81426) அல்லது மின்னஞ்சல் (cmedialending@gmail.com) மூலமாக இந்தப் புத்தகத்தைக் கோரலாம்.

இந்தப் புத்தகத்தை எப்படிப் பெறுவது என்பதை அறிய, இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

உங்களுக்காக என்னுடைய பிரார்த்தனை இதுவே:

உங்கள் அன்பு மேலும் மேலும் வளர்வதாக. உங்களுக்கு அறிவும், அன்போடு கூட புரிந்துகொள்ளுதலும் உண்டாவதாக. பிறகு நன்மைக்கும் தீமைக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை உங்களால் கண்டுகொண்டு, நன்மையை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ளவும் கிறிஸ்து வரும்போது நீங்கள் தூய்மையடையவும், தவறு இல்லாதவர்களாக இருக்கவும், இயேசு கிறிஸ்துவின் உதவியுடன், அவர் மூலம் நீங்கள் பல நற்செயல்களைச் செய்து தேவனுக்கு மகிமையையும் பாராட்டுகளையும் சேர்க்க வேண்டும். பிலிப்பியர் 1:9-11

எஸ்எம்எஸ் (99622-81426) அல்லது மின்னஞ்சல் (cmedialending@gmail.com) மூலமாக இந்தப் புத்தகத்தைக் கோரலாம்.

இந்தப் புத்தகத்தை எப்படிப் பெறுவது என்பதை அறிய, இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

உங்களுக்காக என்னுடைய பிரார்த்தனை இதுவே:

உங்கள் அன்பு மேலும் மேலும் வளர்வதாக. உங்களுக்கு அறிவும், அன்போடு கூட புரிந்துகொள்ளுதலும் உண்டாவதாக. பிறகு நன்மைக்கும் தீமைக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை உங்களால் கண்டுகொண்டு, நன்மையை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ளவும் கிறிஸ்து வரும்போது நீங்கள் தூய்மையடையவும், தவறு இல்லாதவர்களாக இருக்கவும், இயேசு கிறிஸ்துவின் உதவியுடன், அவர் மூலம் நீங்கள் பல நற்செயல்களைச் செய்து தேவனுக்கு மகிமையையும் பாராட்டுகளையும் சேர்க்க வேண்டும். பிலிப்பியர் 1:9-11


புத்தகங்களின் முழுமையான பட்டியல் இங்கே