ஜோதி அக்கா சாட்சி / சாந்தி ஆனந்த்

மாற்கு 5:19
இயேசு அவனுக்கு உத்தரவுகொடாமல்: நீ உன் இனத்தாரிடத்தில் உன் வீட்டிற்குப்போய், கர்த்தர் உனக்கு இரங்கி, உனக்குச் செய்தவைகளையெல்லாம் அவர்களுக்கு அறிவியென்று சொன்னார்.

ஜோதி அக்கா சாட்சி / சாந்தி ஆனந்த் @ https://www.youtube.com/playlist?list=PL5JsnqVM9Vd5sEBiVsleUjQwfsRDrbeim

Video catalog is available @ https://cmedialending.in/videos/