நித்திய மகிழ்ச்சி

by Praisy Melonshia

Listen and watch to “Praisy Music Videos” @ https://youtube.com/playlist?list=PL5SByZ9nlCiPOpSKSA1kVAFRKkoRXi0OB&si=AoTEmZYXq1KWVX_0

கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாயிரு; அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருள்செய்வார். சங்கீதம் 37:4

அவர் விசாலமான இடத்திலே என்னைக் கொண்டுவந்து, என்மேல் பிரியமாயிருந்தபடியால், என்னைத் தப்புவித்தார். சங்கீதம் 18:19

Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Psalm 37:4

He also brought me out into a broad place; He delivered me because He delighted in me. Psalm 18:19

Original DVD “நித்திய மகிழ்ச்சி Volume 1″ is available for lending. WhatsApp/SMS 99622 81426 or email cmedialending@gmail.com. Details available @ https://cmedialending.in/example-to-take-a-video-made-in-india/.

Audio catalog is available @ https://cmedialending.in/audios/