தேவ சித்தம்

by பாஸ்டர் ரஸல் ரோஸ்

எஸ்எம்எஸ் (99622-81426) அல்லது மின்னஞ்சல் (cmedialending@gmail.com) மூலமாக இந்தப் புத்தகத்தைக் கோரலாம்.

இந்தப் புத்தகத்தை எப்படிப் பெறுவது என்பதை அறிய, இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

முற்காலத்தில் நீங்கள் அந்தகாரமாயிருந்தீர்கள், இப்பொழுதோ கர்த்தருக்குள் வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள்; வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்துகொள்ளுங்கள். ஆவியின் கனி, சகல நற்குணத்திலும் நீதியிலும் உண்மையிலும் விளங்கும். கர்த்தருக்குப் பிரியமானது இன்னதென்று நீங்கள் சோதித்துப்பாருங்கள். எபேசியர் 5:8-10

கிடைக்கும் புத்தகங்களின் முழுமையான பட்டியல்