பரிகாரி கீதங்கள்

சுகந்த வாசனை பாகம் – 1

தினமும் காலையில் ஸ்தோத்திரபலி | தூயவரே ஸ்தோத்திரம்

Singers : M.J. Sunny Sebastian, Gayatri (a) Mercy
Lyrics, Tune & Music : Evg. S.L. Edward Raj

அவர்கள் கர்த்தரை அவருடைய கிருபையினிமித்தமும், மனுபுத்திரருக்கு அவர் செய்கிற அதிசயங்களினிமித்தமும் துதித்து, ஜனங்களின் சபையிலே அவரை உயர்த்தி, மூப்பர்களின் சங்கத்திலே அவரைப் போற்றுவார்களாக. சங்கீதம் 107:31,32

Listen to “சுகந்த வாசனை பாகம் – 1” now @ https://www.youtube.com/playlist?list=PL5JsnqVM9Vd5u2mnbdddf-fH_MSiMbGXJ

To purchase “சுகந்த வாசனை பாகம் – 1” ACD or MP3 Pen /USB Drive, Contact +91-99410 08910 (Parigari Ministries).

ACD “சுகந்த வாசனை பாகம் – 1” is available for lending. Details on receiving this ACD is found @ https://cmedialending.in/example-to-take-an-audio-made-in-india/. Check availability of this ACD @ https://cmedialending.in/audios/.

Audio catalog is available @ https://cmedialending.in/audios/